Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden – isolatieopmaat.nl / Prefab Products B.V
E-mail: info@prefabproducts.nl
Website: www.isolatieopmaat.nl
Datum laatste wijziging en gedeponeerd bij KVK: 08-04-2024

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten en/of diensten door of namens isolatieopmaat.nl
1.2 Isolatieopmaat.nl wordt aangeduid als leverancier. De wederpartij wordt aangeduid als afnemer.
1.3 Isolatieopmaat.nl en de afnemer kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is vastgelegd en afgesproken.
1.4 Isolatieopmaat.nl en de afnemer sluiten de toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van de afnemer of van andere partijen nadrukkelijk uit.

Artikel 2: Aanbiedingen, prijzen en offertes
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Isolatieopmaat.nl heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
2.2. Als afnemer aan leverancier informatie verstrekt, mag leverancier uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3 Een aanbod of offerte van isolatieopmaat.nl is 30 dagen geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat. De geldigheid kan anders zijn, afhankelijk van de inhoud van de offerte en de omstandigheden in de markt.
2.4 Isolatieopmaat.nl hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en het verlenen van medewerking aan douaneformaliteiten.
2.5 De genoemde prijzen op de webshop isolatieopmaat.nl zijn exclusief btw.
2.6 Isolatieopmaat.nl mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
2.7 Verhogingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die isolatieopmaat.nl niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot een prijsverhoging. Isolatieopmaat.nl zal dit altijd voor productie en/of levering communiceren en onderbouwen met de afnemer.

Artikel 3: Geheimhouding
3.1 Alle door of uit naam van leverancier aan afnemer verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door afnemer worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
3.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door afnemer niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
3.3 Indien afnemer een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.4 Afnemer moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door leverancier gestelde termijn, naar keuze van leverancier, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is afnemer aan leverancier een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1 Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van leverancier die niet direct betrekking hebben op de opdracht.
4.2 Als afnemer aan leverancier informatie verstrekt, mag leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3 Afnemer vrijwaart leverancier voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. Afnemer zal alle door leverancier te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd
5.1 Een opgegeven levertijd is indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de afnemer hieraan geen rechten ontlenen, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van leverancier, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.3 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Afnemer vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd.
5.4 De afnemer mag de overeenkomst niet ongedaan maken, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer mag de overeenkomst wel ongedaan maken als isolatieopmaat.nl niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de afnemer en isolatieopmaat.nl iets anders hebben afgesproken.

Artikel 6: Mallen, voorbeeldproducten, gereedschappen etc.
Als leverancier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mallen, voorbeeldproducten, gereedschappen en dergelijke maakt, zijn, worden en blijven deze eigendom van leverancier, ook wanneer afnemer deze geheel of gedeeltelijk heeft betaald. Deze hulpmiddelen worden door leverancier gedurende een periode van maximaal één jaar na de laatste order voor rekening en risico van afnemer bewaard.

Artikel 7: Levering en risico-overgang
7.1. Levering vindt plaats op het moment dat leverancier de producten ter beschikking stelt aan afnemer en aan afnemer heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Afnemer draagt vanaf dat moment onder meer het risico voor opslag, laden, transport en lossen.
7.2 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de afnemer aangegeven adres.
7.3 Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de afnemer hiervan door de vervoerder een aantekening laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de afnemer dit niet, dan kan hij isolatieopmaat.nl niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade. Is een levering gedaan zonder fysieke aanname gedaan (neerzettoestemming of vergelijkbaar), dan moet schade binnen 48 uur worden gemeld bij Isolatieopmaat.nl.
7.4 Wanneer de afnemer de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag isolatieopmaat.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de afnemer betaald.
7.5 De afnemer moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.
7.6 Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afnamen van producten komen geheel voor rekening van de afnemer.

Artikel 8: Betaling en betalingstermijn
8.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van leverancier of op een door leverancier aan te wijzen rekening.
8.2 Via de website is directe online betaling mogelijk. Vaste zakelijke klanten kunnen bestellen op rekening. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
8.3 De betalingstermijnen die isolatieopmaat.nl hanteert zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de afnemer het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat isolatieopmaat.nl een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
8.4 Isolatieopmaat.nl mag een levering afhankelijk stellen van een betaling vooraf dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de levering.
8.5 Als afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van leverancier om inbetalinggeving.
8.6 Het recht van afnemer om zijn vorderingen op leverancier te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van leverancier of de wettelijke schuldsanering op leverancier van toepassing is.
8.7 Afnemer is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan leverancier verschuldigd. De wettelijke rente bedraagt 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.
8.8 Leverancier is bevoegd zijn schulden aan afnemer te verrekenen met vorderingen van aan leverancier gelieerde ondernemingen op afnemer. Daarnaast is leverancier bevoegd zijn vorderingen op afnemer te verrekenen met schulden die aan leverancier gelieerde ondernemingen hebben aan afnemer. Verder is leverancier bevoegd zijn schulden aan afnemer te verrekenen met vorderingen op aan afnemer gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.
8.9 Als leverancier in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van afnemer.

Artikel 9: Retourbeleid
9.1 Aangezien veel van de geleverde producten op maat worden geproduceerd voor de afnemer is retourneren niet mogelijk. Alle machinaal gesneden producten zijn niet te retourneren, uitgezonderd als er gebreken zijn geconstateerd. De hiervoor geldende voorwaarden zijn opgenomen in artikel 12.
9.2 In onderling overleg kan er redelijkerwijs anders besloten worden en kunnen artikelen wel retour worden genomen.
9.3 Accessoires en overige voorraadartikelen kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden door consumenten.
9.4 De afnemer betaald de kosten voor het terugsturen van deze artikelen.
9.5 Zodra je retourzending is ontvangen en gecontroleerd, sturen we je een e-mail om je te melden dat we je geretourneerde artikel hebben ontvangen. We brengen je ook op de hoogte van de goedkeuring of afwijzing van je terugbetaling. Als je retourzending is goedgekeurd, wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort.

Artikel 10: Overmacht
10.1 Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan leverancier niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door leverancier ingeschakelde derden zoals (toe)leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan leverancier afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
10.3 Leverancier heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens afnemer na te komen.
10.4 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is leverancier gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 12, alsnog na te komen.
11.2 Wanneer isolatieopmaat.nl aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
11.3 Isolatieopmaat.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
11.4 De verplichting van isolatieopmaat.nl tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen leverancier uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.5 Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan een derde is geleverd en waarvan de door leverancier geleverde producten of materialen onderdeel uit maken.

Artikel 12: Garantie, klachten en overige aanspraken
12.1 De garantie op producten geldt alleen voor afwijkingen die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of ondeugdelijk materiaal. De afnemer moet een door isolatieopmaat.nl geleverd product zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
12.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat leverancier voor een periode van zes maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.
12.3 Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, zal leverancier binnen redelijke termijn de keuze maken of hij de geleverde zaak herstelt, vervangt of afnemer crediteert voor een evenredig deel van de overeengekomen prijs. Kiest leverancier voor herstel of vervanging, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Dit mag niet langer zijn dan de oorspronkelijke besproken levertermijn.
12.4 Bestond de overeenkomst (mede) uit het bewerken van door afnemer aangeleverd materiaal, dan dient afnemer voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
12.5 Onderdelen of materialen die door leverancier worden hersteld of vervangen, moeten door afnemer aan hem worden toegezonden.
12.6 Afnemer moet leverancier in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
12.7 Leverancier is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13: Klachtplicht
13.1 Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij leverancier heeft geklaagd.
13.2 Afnemer moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij leverancier hebben ingediend.

Artikel 14: wijziging van algemene voorwaarden
14.1 Isolatieopmaat.nl mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
14.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang mag isolatieopmaat.nl altijd doorvoeren.
14.3 Ingrijpende wijzigingen zal isolatieopmaat.nl zoveel mogelijk vooraf met de afnemer bespreken als dit betrekking heeft op een overeenkomst.

Artikel 15: Rechten van intellectuele eigendom
15.1 Leverancier wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. Leverancier heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
15.2 Leverancier draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan afnemer.
15.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Afnemer vrijwaart leverancier voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 16: Overdracht van rechten of verplichtingen
16.1 Afnemer kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
16.2 De afnemer vrijwaart isolatieopmaat.nl tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door isolatieopaat.nl geleverde producten. De afnemer is verantwoordelijk voor een ingangscontrole en deugdelijke verwerking van de producten.

Artikel 17: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
Afnemer is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij leverancier daarmee instemt. Bij instemming van leverancier, is afnemer aan leverancier een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor leverancier uit de beëindiging voortvloeien.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
18.2 De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van leverancier neemt kennis van geschillen. Leverancier mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.